Artiklar

Bygglovsprocessen steg för steg


Att ansöka om bygglov kan vara en utmanande process, men det är i regel en nödvändighet för att genomföra ett byggprojekt (vissa åtgärder är bygglovsbefriade, men kräver en anmälan innan byggstart, och ett ytterst fåtal åtgärder är helt befriade. Läs mer om dessa här). Här är en översikt av bygglovsprocessen steg för steg.


 • Planera ditt projekt
  Innan du ansöker om bygglov behöver du planera ditt projekt. Detta inkluderar att utveckla ritningar, ta hänsyn till byggnormer och bestämma budgeten för ditt projekt.

 • Kontakta kommunen
  När du har en plan för ditt projekt bör du kontakta din lokala kommun för att ta reda på deras specifika krav för bygglovsprocessen. De kan ge dig information om vad som krävs i ansökan och vilka kostnader som är involverade.

 • Ansök om bygglov
  När du har ritningar och annan nödvändig dokumentation kan du ansöka om bygglov. Ansökan ska innehålla all nödvändig information om projektet, inklusive ritningar och beskrivningar av arbetet som ska utföras.

 • Behandling av ansökan
  Din ansökan behandlas av kommunen och granskas noggrant för att se till att den uppfyller byggnormer och andra krav. Det kan ta några veckor eller månader att behandla ansökan, beroende på kommunen och projektets storlek.

 • Beslut om bygglov
  När kommunen har granskat ansökan kommer de att fatta beslut om att bevilja eller avslå bygglovet. Om ansökan godkänns får du ett skriftligt bygglov.

 • Byggstart
  Nu är du nästan i mål. Innan du får börja bygga måste kommunen också ge dig ett formellt startbesked. Detta får ske muntligt, men säkrast är alltid att invänta ett skriftligt besked innan arbetet börjar. Det är viktigt att följa bygglovet och alla andra nödvändiga krav för att säkerställa att bygget utförs på ett säkert och korrekt sätt.

 • Byggslut
  När bygget äntligen är färdigt väntar bara en sista del; ett formellt byggslut. Om ditt bygge krävde ett startbesked för att komma igång, krävs också ett slutbesked innan du har rätt att nyttja din nya byggnad.


Att ansöka om bygglov kan vara en tidskrävande process, men det är en oundviklig del av att genomföra ett byggprojekt. Genom att förstå bygglovsprocessen kan du planera och förbereda dig på det som krävs för att ansöka om och få bygglov för ditt projekt.

Vad är skillnaden mellan bygglov och anmälan?


Byggnation av hus och andra byggnader kräver ofta godkännande från myndigheterna i form av bygglov eller anmälan. Men vad är skillnaden mellan de två? Och måste man alltid be om lov eller anmäla?


 • Bygglov krävs för de flesta större byggnadsprojekt, såsom nybyggnationer, tillbyggnader och ombyggnader av befintliga byggnader. Det är en formell process där du ansöker om tillstånd att bygga från kommunen. För att få bygglov krävs ofta att du uppfyller vissa krav, såsom bestämmelser om avstånd till grannar, höjd och utseende på byggnaden och liknande.


 • Anmälan däremot krävs typiskt sett för mindre byggnadsprojekt, såsom mindre tillbyggnader eller renoveringar som inte påverkar byggnadens strukturella integritet eller dess användningssätt. Anmälan är en enkalre process än bygglovsanökan och innebär i enkelhet att du anmäler ditt byggprojekt till kommunen. Du behöver inte ansöka om tillstånd, men du behöver fortfarande följa regler och bestämmelser, och du måste fortfarande vänta på startbesked innan arbetet kan påbörjas! Det är endast ett fåtal åtgärder som bara kräver en anmälan

Åtgärder som kräver anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

  • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
  • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
  • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
  • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
  • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
  • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 30 m2,
  • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 m2,
  • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2,
  • tillbyggnad på högst 15 m2,
  • byggande av högst 2 takkupor, och
  • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

(Listan är hämtad från Boverket)


Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan

Det finns några åtgärder som är befriade från lov, trots att de egentligen skulle kräva det, och ett ytterst fåtal åtgärder som till och med är befriade från anmälan. Undantag är till exempel komplementbyggnader under 15 m2 (allmänt kända som friggebodar), som typiskt sett varken kräver bygglov eller anmälan, eller komplementbyggnader upp till 30 m2 (så kallade attefallshus) som endast kräver anmälan. Att ställa upp en husvagn eller bygga ett mindre skärmtak (upp till 15 m2) är också befriat från lov eller anmälan.


Även om de grundläggande reglerna för bygglov och anmälan är lag, är det viktigt att notera att kommunerna har rätt att själva lägga till och ta bort krav genom att utfärda detaljplaner och områdesbestämmelser, så det är viktigt att kontrollera med din kommun vad som gäller för ditt specifika projekt.

Vanliga misstag att undvika vid byggprojekt


Att genomföra ett byggprojekt kan vara en utmanande uppgift, särskilt om man inte har erfarenhet av byggbranschen. Här är några vanliga misstag som du bör undvika för att se till att ditt byggprojekt går smidigt och utan problem.


 • Att inte planera tillräckligt
  En av de vanligaste misstagen är att inte planera tillräckligt för projektet. Det är viktigt att ta sig tid att planera alla detaljer, inklusive material, budget och tidslinje, innan man börjar bygga. Att inte ha en detaljerad plan kan leda till ökade kostnader och förseningar.

 • Att välja den billigaste entreprenören
  Att välja den billigaste entreprenören kan verka som ett smart sätt att spara pengar, men det kan också leda till problem längre fram. Det kan vara klokt att välja en entreprenör som har erfarenhet och goda referenser. En dyrare entreprenör kan också innebära högre kvalitet och färre problem.

 • Att inte kontrollera licenser och tillstånd
  Att inte kontrollera licenser och tillstånd kan leda till problem med myndigheter och förseningar i byggprocessen. Det är viktigt att kontrollera att alla nödvändiga tillstånd och licenser är på plats innan man börjar bygga. Kontrollansvarig måste till exempel vara certifierad via något av de bolag som bedriver ackreditering. Boverket har en tjänst för att enkelt hitta ackrediterade KA. Andra viktiga tillstånd är självklart ett bygglov och ett startbesked.

 • Att inte ha en klar kommunikation med entreprenören
  Att inte ha en klar kommunikation med entreprenören kan leda till missförstånd och felaktigheter. Det är viktigt att ha en öppen och tydlig kommunikation med entreprenören för att se till att alla är på samma sida och att projektet genomförs på ett smidigt sätt.

 • Att inte genomföra en noggrann inspektion
  Att inte genomföra en noggrann inspektion av det färdiga arbetet kan leda till problem längre fram. Det är viktigt att inspektera det färdiga arbetet för att se till att det uppfyller dina förväntningar och kraven i byggnormer.


Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du se till att ditt byggprojekt går smidigt och utan problem. Det är viktigt att planera i förväg, välja en kvalificerad entreprenör och ha en öppen kommunikation för att säkerställa att projektet genomförs på ett säkert och korrekt sätt.